حامی مالی خانواده

_

برنامه های حمایتِ مالی (Sponsorship)

_

حامی اعضای خانواده ی خود برای مهاجرت به کانادا باشید

حمایت مالی (Sponsorship) بخشی از سامانه های مهاجرتی کانادا است که به افراد اجازه می دهد تا تحت برنامه های مهاجرتی خانوادگی به کانادا مهاجرت کنند. این مسیر درواقع راهی است برای دوباره دور هم جمع کردنِ اعضای خانواده در کانادا است و این امکان را به اعضای خانواده می‌دهد تا به اقامت دائمِ کانادا دست یابند.

_

برنامه های حمایتِ مالی (Sponsorship)

_

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد