برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP)

_

 برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP)

_

متقاضیان دارای تخصص

از سالِ ۲۰۱۳، برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) مسیری مهاجرتی بوده است که به افرادی با استعدادهایی در مقیاسِ جهانی، مشاغلِ تخصصی را پیشنهاد کرده است. برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) یکی از برنامه هایی است که توسط سامانه ی فدرال ورود سریع (Express Entry) مدیریت می شود. این برنامه برای کارگران و فعالینِ تجارت خارجی با سابقه ی کار در مشاغل تجاری واجد شرایط، جهتِ تسهیلِ مهاجرتِ این عزیزان به کانادا طراحی شده است. این تنها راه برای کارگران متخصص برای درخواست اقامت دائم در کانادا نیست. راه های دیگری نیز برای مهاجرت به کانادا، برای ظرفیت های غیر تخصصی نیز وجود دارد، اما این کار از طریق برنامه های با سرعتِ بالا مانندِ برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) توسطِ سامانه ی فدرال ورود سریع (Express Entry) انجام نمی شود.

اولین قدمی که سیمرغ برای شما بر خواهد داشت این است که آیا طبقِ قوانین دولتِ فدرال به عنوان یک کارگر حرفه ای متخصص واجد شرایط هستید یا خیر. پس از دریافت پاسخ مثبت برای شما از طریق سامانه ی ورود سریع (Express Entry) اقدام به عمل خواهد آمد. علاوه بر این، جهتِ واجد شرایط شدن، باید یک پیشنهاد شغلی معتبر داشته باشید.

دریافتِ دعوت نامه برای درخواست (Invitation to Apply) از سامانه ی ورود سریع (Express Entry)، هدف نهایی شما برای دریافتِ اقامت دائم در هر استانی در کانادا (به غیر از کبک) است. سپس قادر خواهید بود که در استان و یا منطقه ای که تایید کرده است مستقر شوید.

برای اینکه واجد شرایط درخواست برای برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) شوید، باید معیارهای خاصی را داشته باشید (برخی از آنها با استاندارد گزارش گیری مشترک (CRS) که توسطِ سامانه ی فدرال ورود سریع (Express Entry) وضع شده اند، همپوشانی دارند) تا شایستگی خود را برای اقدام از طریقِ سامانه یورود سریع (Express Entry) اثبات کنید. این الزاماتی که در پایین به انها اشاره خواهیم کرد، مختص این برنامه هستند و باید مطابق با یکی از مشاغل تخصصیِ خاصِ ذکر شده در پایین باشند.

حداقل الزامات

 • یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای کانادایی برای یک دوره ی حداقل ۱ ساله یا گواهی صلاحیت* (Certificate of Qualification) از یک نهاد حاکمیتی استانی (Territorial)، منطقه ای (provincial) یا فدرال داشته باشید.
 • کسبِ امتیاز در همه ی مهارت های زبانِ فرانسه یا انگلیسی طبقِ معیارهای زبان کانادایی داشته باشید که CLB برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی و NCLC برای ارزیابی سطح زبان فرانسوی استفاده می شود (سطح ۴ برای نوشتن + خواندن و سطح ۵ برای شنیدن + صحبت کردن.)
 • حداقل ۲ سال سابقه کار تمام وقت در ۵ سال گذشته داشته باشید.
 • توانایی نشان دادن اینکه الزاماتِ شغلی حرفه ای خود را برآورده می کنید.
 • شما باید نشان دهید که پول کافی برای اقامت خود و خانواده تان در کانادا دارید مگر اینکه پیشنهاد شغلی معتبری داشته باشید که هزینه های شما را پوشش دهد و یا بتوانید به طور قانونی در کانادا کار کنید.

*این گواهی باید از طریقِ آزمون انتقال مدارک (Transference of Qualifications Exam) که در کانادا صورت گرفته، اخذ شود.

سابقه ی کارِ تخصصیِ مورد نیاز

مشاغل تجاری تخصصی واجد شرایط تحت برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) در گروه های اصلی طبقه بندی ملی مشاغل NOC سازماندهی می شوند. گروه ها به مشاغل مختلف تقسیم می شوند و همه آنها از نوعِ مهارتِ B هستند. شما باید نشان دهید که شرحِ وظایفِ شغلی در NOC را انجام داده اید که شامل تمام وظایف ضروری و اکثرِ وظایف اصلی می شود. مثالِ زیر -فن ورزانِ خدمات خودرو (NOC 7321) را نشان می دهد.

۱- گروه اصلی ۷۲

 • صنعتی
 • برقی
 • ساخت و ساز

۲- گروه اصلی ۷۳

 • نگهداری
 • عملیات تجهیزات

۳- گروه اصلی ۸۲

 • سرپرستان و تکنسین ها در منابع طبیعی
 • کشاورزی

۴- گروه اصلی ۹۲

 • فرآوری و ساخت
 • ناظران آب و برق
 • اپراتورهای کنترل مرکزی

۵- گروه فرعی ۶۳۲

 • سرآشپزها و آشپزها

۶- گروه فرعی ۶۳۳

 • قصاب و نانوا

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد