روادید برتر

_

 روادید برتر

_

رویداد گردشگری

روادید برتر چیست؟

روادید برتر (Super Visa) مخصوص والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهروندان کانادا یا مقیمانِ دائمی این کشور است که قصد دارند برای مدت طولانی خانواده ی خود را ملاقات کنند. روادید برتر (Super Visa) به آنها اجازه می دهد تا حداکثر ۲ سال بدون نیاز به تمدید در کانادا بمانند. روادید برتر (Super Visa) می تواند تا ۱۰ سال اعتبار داشته باشد و به آنها اجازه می دهد تا چندین بار در طی ۱۰ سال وارد کانادا شوند.

 

روادید برتر (Super Visa) مخصوص والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهروندان کانادا یا مقیمانِ دائمی این کشور است که قصد دارند برای مدت طولانی خانواده ی خود را ملاقات کنند. روادید برتر (Super Visa) به آنها اجازه می دهد تا حداکثر ۲ سال بدون نیاز به تمدید در کانادا بمانند. روادید برتر (Super Visa) می تواند تا ۱۰ سال اعتبار داشته باشد و به آنها اجازه می دهد تا چندین بار در طی ۱۰ سال وارد کانادا شوند.

 

روادید برتر (Super Visa) مخصوص والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهروندان کانادا یا مقیمانِ دائمی این کشور است که قصد دارند برای مدت طولانی خانواده ی خود را ملاقات کنند. روادید برتر (Super Visa) به آنها اجازه می دهد تا حداکثر ۲ سال بدون نیاز به تمدید در کانادا بمانند. روادید برتر (Super Visa) می تواند تا ۱۰ سال اعتبار داشته باشد و به آنها اجازه می دهد تا چندین بار در طی ۱۰ سال وارد کانادا شوند.

 

روادید برتر (Super Visa) مخصوص والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهروندان کانادا یا مقیمانِ دائمی این کشور است که قصد دارند برای مدت طولانی خانواده ی خود را ملاقات کنند. روادید برتر (Super Visa) به آنها اجازه می دهد تا حداکثر ۲ سال بدون نیاز به تمدید در کانادا بمانند. روادید برتر (Super Visa) می تواند تا ۱۰ سال اعتبار داشته باشد و به آنها اجازه می دهد تا چندین بار در طی ۱۰ سال وارد کانادا شوند.

 

چه کسانی می توانند برای روادید برتر (Super Visa) اقدام کنند؟

والدین یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های شهروندان کانادایی و مقیم دائم کانادا می‌توانند واجد شرایط درخواست برای روادید برتر (Super Visa) باشند. کانادا نمی تواند از پذیرشِ متقاضیان به خاطر نداشتن برگه ی سلامت یا گواهی عدمِ سوء پیشینه سر باز زند اما ممکن است از آنها درخواست شود که شرایط خاصی که توسط دفتر رایزن کانادایی که از طریق آن درخواست خود را ارائه می کنند وضع شده است را داشته باشند.

 

ذکر این نکته ضروری است که هیچ فرد وابسته ای نمی تواند در این برنامه گنجانده شود. فقط والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، همراه با همسر یا شرکای قانونی ایشان، ممکن است در درخواست روادید برتر (Super Visa) لحاظ شوند.

 

شرایط پذیرفته شدنِ روادید برتر (Super Visa) برای حامی مالی (Sponsor) چیست؟

جهتِ واجد شرایط شدن برای روادید برتر (Super Visa)، فرزند یا نوه ای که از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود دعوت به عمل می آورد بایستی اثبات کند که خانواده آنها حداقل درآمد لازم را دارد. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 

  • ارائه ی اظهارنامه ی مالیاتی (Notice of Assessment) یا T4/T1برگه ی برای آخرین سال مالیاتی؛
  • برگه ی بیمه ی اشتغال  (Employment Insurance Stubs)؛
  • نامه ی استخدام شامل حقوق و تاریخ استخدام؛
  • فیش های حقوقی  (Pay Stubs)؛
  • صورتحساب های بانکی (Bank Statements)؛

منبع شما برای برنامه ریزی و مشاوره استراتژیک قابل اعتماد