_

تارنگار و اخبار

_
Placeholder

هنرمندان و هنرهای نمایشی

فوریه 24, 2024
هنرمندان و هنرهای نمایشی _  هنرمندان و هنرهای نمایشی _ نیروی
Placeholder

برنامه ی مهاجرتی مناطق کم جمعیت و شمالی

فوریه 24, 2024
برنامه ی مهاجرتی مناطق کم جمعیت و شمالی _ برنامه ی
Placeholder

برنامه ی تجربه ی بین المللی کانادا (IEC)

فوریه 24, 2024
برنامه ی تجربه ی بین المللی کانادا (IEC) _  برنامه ی
Placeholder

برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP)

فوریه 23, 2024
برنامه های نامزدی استان های کانادا (PNP) _ برنامه های نامزدی
Placeholder

برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP)

فوریه 23, 2024
 برنامه ی تجارت حرفه ای فدرال کانادا (FSTP) _  برنامه ی
Placeholder

برنامه ی تجربه ی کانادایی (CEC)

فوریه 23, 2024
برنامه ی تجربه ی کانادایی (CES) _ برنامه ی تجربه ی
Placeholder

متقاضیانِ نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)

فوریه 23, 2024
متقاضیانِ نیروی کار متخصص فدرال (FSWP) _ متقاضیانِ نیروی کار متخصص