_

تارنگار و اخبار

_
Placeholder

روادید انتقالی درون شرکتیِ اِل-۱ (L-1)

فوریه 23, 2024
روادید انتقالی درون شرکتیِ اِل-۱ (L-1) _ روادید انتقالی درون شرکتیِ
Placeholder

روادید سرمایه گذاری، ای-۱ (E-1) ای-۲ (E-2) ای-۳ (E-3) و ای‌بی-۵(EB-5)

فوریه 23, 2024
روادید سرمایه گذاری، ای-۱ (E-1) ای-۲ (E-2) ای-۳ (E-3) و ای‌بی-۵ ...
Placeholder

روادید کارگران ماهرِ اچ-۱بی (H-1B)

فوریه 23, 2024
روادید کارگران ماهرِ اچ-۱بی (H-1B) _ روادید کارگران ماهرِ اچ-۱بی (H-1B)
Placeholder

روادیدهای تی اِن (TN)

فوریه 23, 2024
روادیدهای تی اِن (TN) _ روادیدهای تی اِن (TN) _ مهاجرت